VADEMÈCUM BATXILLERAT

Llengües

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
LITERATURA CATALANA
LITERATURA UNIVERSAL
LITERATURA CASTELLANA
LLATÍ

Criteris d’avaluació trimestral

1r i 2n Batxillerat: conceptes 45%, procediments 45%, actitud 10%

Llatí

1r Batxillerat: conceptes 30%, procediments 60%, actitud 10%
2n Batxillerat: conceptes 45%, procediments 45%, actitud 10%

Criteris d’avaluació de curs

Per comptabilitzar la nota dels tres trimestres, es tindran en compte els decimals. L’alumne aprovarà si, feta la mitjana aritmètica (sempre i quan hi hagi un màxim d’un trimestre suspès), arriba al 5. Es tindrà en compte sempre la progressió de l’alumne.

A partir de les 7 dècimes, al butlletí hi constarà el nombre enter superior (exemple: 6,7, constarà com un 7 però es farà la mitjana amb els decimals).

Criteris d’avaluació de Batxillerat

Per comptabilitzar la nota dels sis trimestres, es tindran en compte els decimals. L’alumne aprovarà si, feta la mitjana aritmètica arriba al 5. Es tindrà en compte sempre la progressió de l’alumne.

La nota final del cicle serà la mitjana aritmètica de les dues notes globals de curs, la de 1r i la de 2n. Es tindran en compte els decimals.

Criteris de recuperació trimestral

L’alumne que hagi suspès un trimestre tindrà l’oportunitat de superar un examen de recuperació si assoleix una nota mínima de 5. En cas que l’alumne aprovi, la nota serà sempre d’un 5.

Criteris de recuperació de curs

L’alumne/a que hagi suspès el primer curs tindrà l’oportunitat de superar una Prova Extraordinària el mes de setembre. En cas que l’alumne aprovi, la nota serà sempre un 5.

L’alumne/a que hagi suspès el segon curs haurà de fer una prova de recuperació en la data establerta del mes de juny que consistirà en una prova de simulació de selectivitat i preguntes sobre les lectures obligatòries de segon curs.

Correcció ortogràfica, morfològica, sintàctica i gramatical

Els alumnes de Batxillerat han de tenir un domini de la llengua que els permeti l’expressió adequada en els seus escrits. És per això que:

 • Si l’alumne fa més de 10 faltes d’ortografia, expressió o puntuació en un treball realitzat a casa, el suspendrà amb una nota màxima de 4.
 • Les faltes d’ortografia, expressió o puntuació en les proves escrites realitzades a l’aula baixaran 0,1 punts.

Avaluació de l’actitud

Es tindran en compte els següents factors:

 • Presentació de treballs dins dels terminis establerts
 • Escoltar i tenir una actitud activa a la classe
 • Treballar a l’aula
 • Autonomia
 • Participació a classe
 • Preguntar en cas de dubte
 • Portar el material
 • Puntualitat
 • Dossier al dia i ben presentat

Llengües Estrangeres

LLENGUA ANGLESA
LLENGUA FRANCESA

Objectius
 
Assolir els objectius curriculars de l’àrea. 

Criteris d’avaluació

La nota de cada trimestre es pondera de la següent manera:

Procediments (80%) i Actitud (20%)

L’Actitud és comptabilitzarà sempre i quan els conceptes i els procediments estiguin aprovats.
Per aprovar el trimestre cal un cinc.

Criteris de recuperació de trimestre

Si un alumne suspèn un trimestre cal que faci la corresponent recuperació. Les recuperacions es faran cada trimestre. La nota de la recuperació constarà com a nota final del trimestre i serà com a màxim un cinc.

Criteris de recuperació de curs

L’assignatura estarà aprovada si la mitjana dels tres trimestres és com a mínim un cinc i es valorarà la progressió de cada alumne, és imprescindible aprovar el tercer trimestre. En cas contrari cal fer una prova de final de curs.

Prova final

La prova final avalua els continguts treballats al llarg del curs. Cal un cinc per superar-la, tanmateix aquesta és la nota màxima d’aquesta recuperació

Ciències Socials

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
FILOSOFIA I CIUTADANIA
RELIGIÓ
GEOGRAFIA
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA
HISTÒRIA DE L’ART

CULTURA AUDIOVISUAL

Criteris d’avaluació trimestral.
1r i 2n de Batxillerat: conceptes 45%, procediments 45%, actitud 10%.
Les assignatures de filosofia i religió agrupen la part conceptual i procedimental en un mateix examen i equival a un 90 % de la nota, l’actitud val un 10 %.
Per comptabilitzar la nota de cada trimestre, es tindran en compte els decimals. L’alumne aprovarà si feta la mitjana aritmètica arriba al 5.
Les faltes d’ortografia restaran 0.1 fins un màxim de 2 punts.
Criteris de recuperació trimestral.
Si l’alumne no arriba a la mitjana aritmètica de 5 a cada un dels tres trimestres, ha d’anar obligatòriament a un examen de recuperació trimestral.
La nota màxima d’aquesta recuperació serà un 5.
Criteris d’avaluació de curs.
Per comptabilitzar la nota final de cada curs de batxillerat, el professor realitzarà la mitjana aritmètica dels corresponents trimestres tenint en compte els decimals, sempre i quan els trimestres estiguin aprovats.
Criteris de recuperació de curs.
Si l’alumne no aprova el curs amb els mecanismes ordinaris establerts, podrà fer una prova extraordinària de recuperació de curs al Setembre (1er de batxillerat), i al Juny (2on de batxillerat).
Criteris d’avaluació de batxillerat
Per comptabilitzar la nota final de cada curs de batxillerat, el professor realitzarà la mitjana aritmètica de tots els trimestres i tindrà en compte l’evolució de l’alumne per posar el nombre enter.

CIÈNCIES

BIOLOGIA
CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI
DIBUIX TÈCNIC
ECONOMIA
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA
ELECTROTÈCNIA
FÍSICA
INFORMÀTICA
MATEMÀTIQUES
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS
QUÍMICA
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
CTMA
 

Criteris d’avaluació trimestral
Els % de procediments i conceptes els marca cada assignatura.
L’actitud no fa mitjana si no estan aprovats  els conceptes o els procediments. Si comptabilitza, el % pot ser des del 10% fins a un 20%,  segons criteri del professor.
L’aprovat  de trimestre està en el 5,0. Exceptuant els casos en que l’assignatura no estigui aprovada, a partir de les 8 dècimes, al butlletí hi constarà el nombre enter superior, tot i que per calcular la nota de final de curs s’utilitzarà la nota amb els decimals de cada trimestre.
Criteris d’avaluació de curs
La nota final de l’assignatura surt de la mitjana dels tres trimestres i com a mínim ha de ser de 5. La mitjana es farà sempre i quan no hi hagi dos trimestres amb una nota inferior a 4.
El càlcul es fa amb la nota amb un decimal de cada trimestre.
Criteris de recuperació trimestral
Hi ha un examen de recuperació després de cada trimestre. Si s’aprova l’examen, la nota del trimestre serà de 5. Si es suspèn, queda la nota del trimestre i no la de l’examen de recuperació.
Criteris de recuperació de curs

Pels alumnes que no han aprovat el curs hi ha una prova final de curs. Aquesta prova és global, independentment  dels trimestres suspesos i per superar-la cal com a mínim arribar al 5.

Criteris específics de Ciències del Món Contemporani

Els alumnes treballaran per projectes. Un requisit imprescindible per superar l’assignatura és aprovar l’actitud amb un 5 o més; en cas de no ser així, hauran de fer un examen de recuperació trimestral. Els percentatges dels diferents continguts de l’àrea són: 25% de procediments, 25% de conceptes i 50% d’actitud.

Arts

DIBUIX ARTÍSTIC

Criteris d’avaluació

L’assignatura de dibuix artístic pondera la nota de cada trimestre de la següent manera:

conceptes 40%,

procediments 50%,

actitud 10%

Se superarà el trimestre amb una nota mínima de 5.

L’alumne no podrà passar de curs si no ha superat els tres trimestres i si la nota mitjana és inferior a 5

Criteris d’avaluació trimestral 

Per superar el trimestre l’alumne haurà de tenir en compte dos criteris:

1 Presentació de tots els exercicis proposats a l’assignatura.

2 Superació d’una prova de comentari d’imatges i una prova pràctica de dibuix.

L’alumne que no superi els dos criteris esmentats anteriorment s’haurà de presentar a la recuperació del trimestre.

Criteris de recuperació del trimestre

Si l’alumne no arriba a la mitjana aritmètica de 5 a cada un dels tres trimestres, obligatòriament haurà de presentar-se a un examen per superar el trimestre, sent la nota màxima d’aquesta recuperació un 5.

Les faltes d’ortografia restaran 0,1 fins un màxim de 2 punts

Criteris d’avaluació de curs 

Per obtenir la nota final de cada curs de batxillerat, la professora tindrà en compte la nota obtinguda de tots els exercicis als tres trimestres. L’alumne aprovarà l’assignatura si la seva nota final és igual o superior a 5.

L’alumne no podrà passar de curs si no ha superat els tres trimestres i si la nota mitjana és inferior a 5

Criteris de recuperació de curs 

L’alumne que no hagi aprovat el curs amb els mecanismes ordinaris podrà presentar-se al setembre (primer de batxillerat), i al juny (segon de batxillerat) a una prova extraordinària per superar la matèria del curs.

Per obtenir la nota final del curs, la professora de la matèria realitzarà la mitjana aritmètica dels tres trimestres que haurà de superar el 5.

VOLUM

Criteris d’avaluació

L’assignatura de volum pondera la nota de cada trimestre de la següent manera:

conceptes 40%,

procediments 50%,

actitud 10%

Se superarà el trimestre amb una nota mínima de 5.

L’alumne no podrà passar de curs si no ha superat els tres trimestres i si la nota mitjana és inferior a 5

Criteris d’avaluació trimestral 

Per superar el trimestre l’alumne haurà de tenir en compte dos criteris:

1 Presentació de tots els exercicis proposats a l’assignatura.

2 Exposició oral d’un escultor en cada un dels trimestres

L’alumne que no superi els dos criteris esmentats anteriorment s’haurà de presentar a la recuperació del trimestre.

Criteris de recuperació del trimestre 

Si l’alumne no arriba a la mitjana aritmètica de 5 a cada un dels tres trimestres, obligatòriament haurà de presentar-se a un examen teòric sobre tos els escultors exposats a l’aula, sent la nota màxima d’aquesta recuperació un 5.

Les faltes d’ortografia restaran 0,1 fins un màxim de 2 punts

Criteris d’avaluació de curs 

Per obtenir la nota final de cada curs de batxillerat, la professora tindrà en compte la nota obtinguda de tots els exercicis als tres trimestres. L’alumne aprovarà l’assignatura si la seva nota final és igual o superior a 5.

L’alumne no podrà passar de curs si no ha superat els tres trimestres i si la nota mitjana és inferior a 5

Criteris de recuperació de curs 

L’alumne que no hagi aprovat el curs amb els mecanismes ordinaris podrà presentar-se al setembre (primer de batxillerat), i al juny (segon de batxillerat) a una prova extraordinària per superar la matèria del curs.

Per obtenir la nota final del curs, la professora de la matèria realitzarà la mitjana aritmètica dels tres trimestres que haurà de superar el 5.

DISSENY 

Criteris d’avaluació trimestral 
L’assignatura de disseny pondera la nota de cada trimestre de la següent manera: conceptes 40%, procediments 50%, actitud 10%
Se superarà el trimestre amb una nota mínima de 5 i les faltes d’ortografia restaran 0,1 fins un màxim de 2 punts
L’alumne no podrà passar de curs si no ha superat els tres trimestres i si la nota mitjana és inferior a 5
Criteris de recuperació del trimestre
Si l’alumne no arriba a la mitjana aritmètica de 5 a cada un dels tres trimestres, obligatòriament haurà de presentar-se a un examen per superar el trimestre, sent la nota màxima d’aquesta recuperació un 5.
Les faltes d’ortografia restaran 0,1 fins un màxim de 2 punts
Criteris d’avaluació de curs 
Per obtenir la nota final de cada curs de batxillerat, la professora tindrà en compte la nota obtinguda als tres trimestres. L’alumne aprovarà l’assignatura si la seva nota final és igual o superior a 5.
L’alumne no podrà passar de curs si no ha superat els tres trimestres i si la nota mitjana és inferior a 5
Criteris de recuperació de curs 
L’alumne que no hagi aprovat el curs amb els mecanismes ordinaris podrà presentar-se al setembre (primer de batxillerat), i al juny (segon de batxillerat) a una prova extraordinària per superar la matèria del curs.
Criteris d’avaluació de batxillerat 
Per obtenir la nota final del curs, la professora de la matèria realitzarà la mitjana aritmètica dels tres trimestres que haurà de superar el 5.

HISTÒRIA I FONAMENTS DE LES ARTS 

Criteris d’avaluació trimestral.
1r i 2n de Batxillerat: conceptes 45%, procediments 45%, actitud 10%.
Per comptabilitzar la nota de cada trimestre, es tindran en compte els decimals. L’alumne aprovarà si feta la mitjana aritmètica arriba al 5.
Les faltes d’ortografia restaran 0.1 fins un màxim de 2 punts.
Criteris de recuperació trimestral.
Si l’alumne no arriba a la mitjana aritmètica de 5 a cada un dels tres trimestres, ha d’anar obligatòriament a un examen de recuperació trimestral.
La nota màxima d’aquesta recuperació serà un 5.
Criteris d’avaluació de curs.
Per comptabilitzar la nota final de cada curs de batxillerat, el professor realitzarà la mitjana aritmètica dels corresponents trimestres tenint en compte els decimals, sempre i quan els trimestres estiguin aprovats.
Criteris de recuperació de curs.
Si l’alumne no aprova el curs amb els mecanismes ordinaris establerts, podrà fer una prova extraordinària de recuperació de curs al Setembre (1er de batxillerat), i al Juny (2on de batxillerat).
Criteris d’avaluació de batxillerat
Per comptabilitzar la nota final de cada curs de batxillerat, el professor realitzarà la mitjana aritmètica de tots els trimestres i tindrà en compte l’evolució de l’alumne per posar el nombre enter.

Educació Física

El vademècum d’educació física queda resumit en aquests quadres:

ACLARACIONS

 • S’ha de superar un mínim de 2 dels 3 continguts (C/P/A) per a aprovar l’assignatura
 • La nota d’actitud surt de: Objectiva (30%) / Subjectiva (25%) / Equip (35%) / Classe (10%)
 • Els percentatges per trimestres únicament ens dona la nota del trimestre, però la nota final de curs té uns percentatges diferents i són els vàlids
 • Dels treballs d’alimentació i condició física, és obligatori fer-ne un dels dos. També hi ha l’opció de fer els dos treballs en un i la puntuació serà sobre 12 i no sobre 10 (el percentatge de procediments i conceptes sumarà 120 i no 100 si es tria aquesta darrera opció)

Recuperacions trimestrals

 • L’alumne/a optarà a repetir les proves no superades i la nota obtinguda (si és major) serà la vàlida per a fer les mitjanes
 • La repetició del treball d’alimentació o condició física s’ha de pactar amb el professor i únicament tindrà una nota màxima de 5
 • El treball de la classe pràctica comporta una part escrita i l’altra part pràctica, que és obligatòria. En cas de no fer-se el professor buscaria alguna opció de recuperació
 • L’actitud no és recuperable

Recuperacions final de curs

 • El professor valorarà la seva situació i establirà els mecanismes de recuperació que cregui oportuns
 • La nota de recuperació (si s’aconsegueix) serà únicament de 5

Món Laboral

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
ESTADES EN EMPRESA
 
Aquestes dues àrees es coordines en part teòrica (50%) i part pràctica (50%)

Criteris d’avaluació trimestral

Conceptes        40%
Procediments   40%
Actitud             20%

 
L’alumne aprovarà si feta la mitjana aritmètica arriba a 5. En cas de que la mitjana aritmètica sigui d’entre 4,7 i 4,9, aquesta nota  podrà arribar al 5 sempre i quan la part procedimental del trimestre estigui aprovada. Es tindrà també en compte la progressió individual de l’alumne.

A partir de la cinquena falta ortogràfica, el professor restarà  -0,1p. fins un màxim de  2 punts.

Criteris de recuperació trimestral

Si un alumne no arriba a la mitjana aritmètica de 5, ha d’anar obligatòriament a un examen de recuperació trimestral. La nota màxima d’aquesta recuperació serà de 5.

Criteris d’avaluació de curs

Per comptabilitzar la nota final de curs, el professor realitzarà la mitjana aritmètica dels corresponents trimestres. L’alumne aprovarà si la mitjana aritmètica arriba  a 5. Sempre es tindrà en compte la progressió individual de l’alumne.

Criteris de recuperació de  curs 

Un alumne haurà d’anar a prova   extraordinària si feta la mitjana aritmètica dels corresponents trimestres no dóna 5.
La nota màxima d’aquesta prova extraordinària serà 5.

Criteris d’avaluació de les Estades en empresa

Es tracta de 70 hores de pràctica en empreses que treballen sota els criteris d’avaluació de l’escola.

Avaluació del tutor a l’empresa:           40%
Avaluació del tutor docent a l’escola:   20%
Memòria final:                                    40%