TREBALL DE RECERCA

A. PLANIFICACIÓ TEMPORAL 

1. Primera setmana de novembre: Elecció del tema per fer la recerca.
2. Tercera setmana de desembre: Assignació del tutor del treball.
3. Després de les vacances de Nadal: Primera entrevista amb el tutor. Entrega i revisió de les feines fetes al Nadal (objectius, hipòtesi , metodologia, índex i bibliografia consultada).
4. Després de Setmana Santa: Primera nota vinculant. Ha d’estar feta la meitat del treball aproximadament, en funció dels criteris del tutor i dels acords presos amb aquest.
5. Abans de les vacances d’estiu: Última trobada amb el tutor per acordar la feina que es farà durant l’estiu que es revisarà a la tornada.
6. Segona setmana de setembre: Lliurament de l’esborrany del treball (sense enquadernar però complet). Segona nota vinculant del tutor. Entrega del llibret del treball de recerca.
7. Darrera setmana d’octubre: Lliurament del treball definitiu al tutor de classe.
8. Mes de novembre: Exposició oral i defensa del treball de recerca.  
NOTA IMPORTANT: Els alumnes han de portar al dia el llibret del treball de recerca. 

B. CONTINGUTS GENERALS

N’hi haurà alguns de comuns i alguns d’específics, segons la doble tipologia establerta del treball (Humanitats i Experimentals/Ciència/Tecnologia).
1. Portada: Hi ha de constar el títol del treball, l’autor, el tutor del TR i la data.
2. Índex detallat dels capítols i epígrafs redactats.
3. Agraïments (No són obligatoris): Esmentar, per ordre d’importància quant a l’aportació feta, les persones, institucions… que es creguin adients.
4. Presentació: Ha de ser breu (menys de 250 paraules); es tracta de desenvolupar els motius, inquietuds, interessos, etc. que, des de la subjectivitat de l’autor del TR, l’han dut a investigar la temàtica escollida.
5. Continguts específics (vegeu C.1 i C.2)
6. Bibliohemerografia: Cal numerar-la alfabèticament segons models del departament de llengua. En cas de ser necessari caldrà distingir entre fonts bibliohemerogràfiques (llibres, revistes, articles…), de les fonts orals (entrevistes, dia, hora, persona, tipus de suport i durada ); de les fonts telemàtiques (pàgines web, entrevistes a la xarxa…); fonts audiovisuals, bases de dades, etc.
Tots els materials que consten en aquest apartat han d’haver estat utilitzats prèviament, i citats, en el cos del treball (no es poden afegir materials no treballats). Seria bo també que cada epígraf en què hagi calgut utilitzar materials de suport, aquests s’especifiquin bé al cos del treball, bé com a nota a peu de pàgina (p. ex.: “Per elaborar aquest apartat m’he basat en…”).
7. Annexos: Cal veure la utilitat d’aquests materials, que acaben essent molt voluminosos i ben poques vegades són útils. Caldria recomanar que les entrevistes es lliuressin en forma de gravació i no de transcripció (treu molt de temps a la recerca).

C. CONTINGUTS ESPECÍFICS 

C.1 HUMANITATS 
1. Introducció: Ha de constar de dos apartats:
  • En primer lloc s’han de plantejar els objectius que es pretenen aconseguir. Han de ser pocs i clars; han de ser modestos, en relació amb les possibilitats que ofereix la recerca.
  • En segon lloc, cal plantejar la metodologia que es farà servir per intentar assolir els objectius (quina mena de recerca es farà, com, on (arxius, laboratoris, fonts orals…), quines són les activitats previstes, els recursos emprats, les tècniques utilitzades. Caldria marcar també quina temporalització s’adjudicarà a cada procés d’elaboració del TR fins a la seva redacció definitiva, o altres aspectes a tenir presents. Aquest apartat s’haurà de revisar abans de donar per enllestit el treball per introduir totes les modificacions que calgui. Dintre de la introducció, i abans de la metodologia, determinats TR poden plantejar-se una hipòtesi de treball o preguntes d’investigació. Es tracta, a priori, i seguint els objectius que ens hem plantejat, de proposar hipotèticament quins es creuen que seran els resultats de la temàtica plantejada.
2. Cos del treball: Cada memòria escrita haurà exigit metodologies diferents i, per tant, estructures de treball diferents. Malgrat això hi ha unes constants: caldrà una contextualització (introducció teòrica) de la recerca (bibliogràfica; breu i entenedora), i un desenvolupament de la recerca. Finalment, també hi pot haver una primera valoració/aproximació dels resultats aconseguits.
3. Conclusions: Han de ser breus, clares i ben estructurades (en paràgrafs). Han de respondre a cada un dels objectius (grau d’assoliment, de no assoliment i els motius). En el cas que hi hagi hipòtesi, caldrà resseguir el procés que ha dut des de la seva proposta fins als resultats finals assolits, incidint especialment en les modificacions i punts de contacte que hi ha hagut; si cal justificant-ne les diferències o els encerts en base a la comprovació/experimentació/estudi que s’hagi fet.
Hi ha una segona part possible quant a aquest apartat: Es pot parlar de l’aportació del treball al tema escollit (què té de nou o de significatiu), quins aspectes hi manquen (i els motius: impossibilitat, desconeixement…), quines qüestions poden haver quedat pendents (manca de temps, mitjans, contactes…). A més, es pot incloure una valoració personal/subjectiva del que ha significat la possibilitat de fer aquell treball (com una mena de resposta a les motivacions evidenciades a la Presentació).

C.2 EXPERIMENTALS / CIÈNCIA / TECNOLOGIA 
1. Introducció (antecedents, problema/es, hipòtesis i objectius)
2. Materials i mètodes
3. Resultats
4. Discussió de resultats
5. Conclusions
6. Valoració personal
Les preguntes següents ens ajudaran a entendre què es demana a l’alumne de cadascun d’ells i avaluar el treball:
1. El títol: revela l’objectiu principal del treball?
2. El resum: fa una bona presentació del que és important del treball en general?
3. La introducció:
a) Està delimitat el problema/es que desitja l’alumne/a investigar?
b) S’especifiquen els objectius del treball així com les hipòtesis inicials que vol comprovar amb l’experimentació?
c) En relació als objectius (generals o específics). Estan d’acord amb el problema i hipòtesis definides prèviament?
4. De la metodologia: 
a) Es detallen els materials necessaris per entendre l’experimentació?
b) S’explica el disseny de l’experiment i la metodologia emprada?
c) S’ajusten al problema plantejat?
d) És inadequat, insuficient, per què?
5. Dels resultats: 
a) Estan ben estructurats i organitzats?
b) Aporten dades interessants al problema plantejat?
c) Aporten solucions a les hipòtesis plantejades?
6. Respecte a la discussió dels resultats: 
a) Interpreta bé els resultats obtinguts?
b) Clarifica la interpretació perquè el corrector pugui entendre-la?
c) S’especifiquen els descobriments?
d) Si hi ha buits o errades… es donen a conèixer?
e) Es deixa interpretacions per detallar?
7. Respecte a les conclusions finals: 
a) Detalla objectivament les conclusions resumides que es deriven dels resultats?
b) Les analitza comparant-les amb les hipòtesis inicials?
c) Dóna una/es conclusions generals finals del treball?
d) Fa una valoració personal?
8. Els aspectes positius i negatius del treball: 
a) Comenta què hagués millorat o canviat del mateix, després de la presentació del treball?
b) Expressa el seu grau de satisfacció final?
c) Comenta què n’ha après?

D. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Caldria racionalitzar, de manera senzilla, entenedora i clara, una manera de poder calcular la nota amb independència del criteri individual.
1. Nota del tutor: D’entrada val a dir que hi ha quatre moments que ofereixen dades objectives sobre els processos d’elaboració i redactat del TR. Aquest seguiment equivaldrà a 60% (6 punts) de la nota final. El tutor valorarà sobretot la recerca, així com el grau d’autonomia, d’iniciativa, de creativitat, de planificació i/o de volum de treball. Aquesta avaluació s’ha d’anar fent en temps real, per tal que l’alumne sigui conscient de l’evolució de la feina i pugui millorar-la, corregir-la o mantenir-la. Per cada incompliment de calendari i feina assignada, caldrà descomptar 0.5 punts del total, fins a un màxim de 2 punts.
2. Nota del corrector: El corrector, tenint en compte les seves particularitats, posa una nota del resultat final del TR equivalent a 30% (3 punts), que ha de ser defensada i aprovada des del Departament, i que es pot basar en els aspectes següents:
  • Està ben presentat
  • Té totes les parts considerades indispensables
  • L’expressió és fluida i pròpia
  • Bon resultat ortotipogràfic
  • Contingut
 3. La defensa/entrevista oral del treball ofereix una sisena nota: pactada entre el tutor i el corrector, equivalent al 10 % (1 punt) de la nota final. Aquesta ha de durar 10 minuts, més 5 minuts d’intercanvi de qüestions. No s’ha d’explicar el treball. Ha de ser argumentativa i oral (millor no fer servir mitjans audiovisuals, atesa la brevetat i singularitat de l’exposició). L’alumne (que només pot tenir un guió mínim de l’exposició) ha d’explicar els objectius que s’havia plantejat i fins a quin punt s’han pogut assolir o no i per quins motius. El corrector i el tutor han d’evidenciar els encerts i les mancances del treball per tal que l’alumne en sigui conscient.
4. Recuperacions de treballs suspesos: Considerem dos tipus d’incidències:
Treballs mal presentats, amb deficiències ortotipogràfiques i d’expressió: caldrà baixar la nota de treball fins a un màxim de 1,5 punts de la nota final i sense dret a la millora de nota. En el cas que això suposés suspendre el TR, l’alumne l’haurà de refer i presentar abans de la darrera setmana d’abril i podrà assolir una nota única de 5.
Treballs suspesos: el tutor del treball haurà de comunicar a l’alumne les esmenes que haurà de fer i lliurar el dia després del retorn de Setmana Santa. La nota final no podrà excedir del 5.

E. DIVERSOS 

1. Quadern de seguiment: El responsable n’és l’alumne. L’ha d’omplir i guardar per tal que el tutor en pugui fer un seguiment acurat quan ho consideri adient.
 2. L’assignació de treball cal que sigui supervisada pel Consell Departamental, buscant la persona més idònia, que no sempre es correspon (per afició, aptitud o interès) amb un determinat departament.
3. Lliurament del treball: L’alumne haurà de lliurar un exemplar enquadernat imprès per les dues cares. Quant als annexos i altres materials propis del treball, només caldrà lliurar l’original. La còpia del corrector es retornarà a l’alumne amb les correccions corresponents. L’altra còpia es quedarà a l’arxiu de l’escola. En el cas que l’alumne hagi de tornar a refer part o tot el treball, haurà de lliurar un nou exemplar, que substituirà el del tutor del treball.