PREINSCRIPCIÓ

2022-23

CALENDARI

21 d’abril Publicació de les llistes amb la puntuació provisional
Del 22 al 28 d’abril Període de reclamacions
3 de maig Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
9 de maig Sorteig
11 de maig Publicació de la llista ordenada
Del 27 de maig a l’1 de juny Ampliació de peticions (per alumnes sense plaça assignada)
9 de juny Publicació de l’oferta final
10 de juny Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera
Del 21 al 29 de juny Període de matriculació

DOCUMENTS

  Oferta inicial de places

  Sol·licituds amb puntuació provisional

  Sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions

  Publicació llistes ordenades

  Publicació oferta final

  Publicació alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

  Publicació alumnes  preinscrits al centre

  Publicació llista d’espera

Us adjuntem enllaç al formulari de Reclamació contra la plaça assignada.

Aquest formulari només estarà operatiu els dies 13, 14 i 15 de juny.

INFORMACIÓ  GENERAL

Període:  

 • del 7 al 21 de març per Infantil i Primària
 • del 9 al 21 de març per Secundària

Sol·licitud: Preinscripcions 2022-2023 

Codi de centre:  08024297

 • Com el curs anterior, totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  1. Electrònica: cal identificació digital
  2. Suport informàtic: sense identificació digital

Novetats

Els criteris de prioritaris són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 2. Família nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
 4. Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 5. Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 7. Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Un cop determinada la pertinència o no d’atorgar les puntuacions segons els criteris prioritaris, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s’ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

En cas d’empat en la puntuació dels criteris prioritaris de diferents sol·licituds, si no hi ha prou places al centre per a totes, s’apliquen els criteris complementaris de manera que, els que hagin obtingut una puntuació més alta, seran els que ocuparan les places en primer lloc.

Trobareu més informació sobre com es fa l’assignació de places i prioritat, quina documentació cal presentar per justificar els criteris de prioritat generals o complementaris, i els calendaris i terminis de la sol·licitud de preinscripció als diferents apartats d’aquest web.

RECOMANACIONS 

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu d’on es fa la sol·licitud.
 • El codi de centre del nostre centre és 08024297, el necessitareu per indicar a quin centre voleu inscriure-us.
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal (podeu demanar-lo a la llar d’infants)
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

COM EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

FAQS

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/criteris-assignacio/#bloc1

TENS DUBTES?

Per tal d’oferir-vos el millor acompanyament i atenció possible, us podeu dirigir a Teresa Giralt o MªVictòria Portalés perquè us pugui resoldre els vostres dubtes i assessorar en el moment de fer la preinscripció. 

Restem a la vostra disposició a teresa.giralt@sabadell.epiaedu.cat, mariviri.portales@sabadell.epiaedu.cat o al 93.748.44.30