PREINSCRIPCIÓ

2024-25

QUAN S’HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

En aquest apartat podeu trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció i matriculació a mesura que vagi sortint.

Infantil i Primària

del 6 al 20 de març

ESO:

del 8 al 20 de març

Llistat d’alumnes admesos i llista d’espera: 10 de juny

Matrícula: del 18 al 26 de juny

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ

El procés de preinscripció per al proper curs 2024-2025 és completament telemàtic a través del web del Departament d’Educació.
Podeu accedir-hi a través dels següents enllaços

Codi de centre: 08024297

 • Com el curs anterior, totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud:
  1. Electrònica: cal identificació digital
  2. Suport informàtic: sense identificació digital però on caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Els criteris de prioritaris són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts.
  Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.
 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.
  Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.
   Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.
 3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.
  Quan un membre de la unitat familiar rep l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 2. Família nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 3. Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
 4. Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 5. Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 6. Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 7. Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Un cop determinada la pertinència o no d’atorgar les puntuacions segons els criteris prioritaris, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Per a cada centre educatiu s’ordenen totes les sol·licituds rebudes segons les seves puntuacions, i les que han obtingut una puntuació més alta són les que obtindran una plaça.

En cas d’empat en la puntuació dels criteris prioritaris de diferents sol·licituds, si no hi ha prou places al centre per a totes, s’apliquen els criteris complementaris de manera que, els que hagin obtingut una puntuació més alta, seran els que ocuparan les places en primer lloc.

Trobareu més informació sobre com es fa l’assignació de places i prioritat, quina documentació cal presentar per justificar els criteris de prioritat generals o complementaris, i els calendaris i terminis de la sol·licitud de preinscripció als diferents apartats d’aquest web.

RECOMANACIONS 

 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu d’on es fa la sol·licitud.
 • El codi de centre del nostre centre és 08024297, el necessitareu per indicar a quin centre voleu inscriure-us.
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal (podeu demanar-lo a la llar d’infants)
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

FAQS

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/informat/criteris-assignacio/#bloc1

CALENDARI

5 de març Publicació de l’oferta inicial
Del 6 al 20 de març Presentació de sol·licituds (Infantil, Primària)
Del 8 al 20 de març Presentació de sol·licituds (ESO)
Fins al 22 de març Presentació de documentació 2n cicle Ed. Infantil, Primària i ESO
17 d’abril Publicació de llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional
Del17 al 22 d’abril Presentació de reclamacions a la puntuació provisional
25 d’abril Publicació de llistes amb la puntuació, resoltes les reclamacions
30 d’abril Sorteig del número per al desempat
2 de maig Publicació de les llistes ordenades
Del 29  al 31 de maig Ampliació de peticions (per als sol·licitants que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició de les famílies)
7 de juny Publicació oferta definitiva
10 de juny Publicació de les llistes d’admesos i les llistes d’espera
Del 18 al 26 de juny MATRICULACIÓ (Ed. Infantil, primària i ESO)

INFORMACIÓ

Les famílies també podran accedir a la consulta individual, accedint a Consulta la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, amb el DNI, NIE o passaport de la persona que va presentar la sol·licitud i el seu codi, a la web preinscripcio.gencat.cat.

Recordeu que, també, a partir d’avui es poden presentar reclamacions. Es pot fer des de la mateixa consulta individual o des de l’opció “Fes el seguiment de la teva sol·licitud” de la web preinscripcio.gencat.cat. A més, teniu a la vostra disposició aquest vídeo tutorial Com presentar una reclamació contra la llista amb la puntuació provisional.

TENS DUBTES?

Per tal d’oferir-vos el millor acompanyament i atenció possible, us podeu dirigir a Teresa Giralt perquè us pugui resoldre els vostres dubtes i assessorar en el moment de fer la preinscripció. 

Restem a la vostra disposició a teresa.giralt@sabadell.epiaedu.cat o al 93.748.44.30