L’Escola Pia, obra de Josep Calassanç, creador de la primera escola popular cristiana, el 1596, s’establí a Catalunya a partir de 1638, i ha treballat incansablement en la tasca d’educar infants i joves de tots els estaments en ciutats, viles i pobles, identificada amb l’esperit del nostre país.

Escola Pia de Sabadell té la certificació de qualitat integral des del curs 2015/16 -ISO 9001. Té com a principal objectiu la satisfacció de les parts interessades; famílies, alumnat, equips de docents, personal d’administració i serveis a més de les empreses col·laboradores, ciutat i veïns… ; que ens fan palesa la seva confiança diàriament.

POLÍTICA DE QUALITAT

L’ESCOLA PIA de SABADELL amb el seu esperit de millora continua i atenent a les demandes de la societat estén en tots els àmbits i nivells educatius el sistema de gestió de la qualitat. Aquest sistema proporciona el marc idoni per establir, gestionar i revisar els diferents processos (estratègics, operatius i suport) de les diferents activitats de l’escola per aconseguir a nivell intern un ordre i simplicitat adient que es converteixi en una alta satisfacció dels clients i un acompliment de les polítiques i dels objectius generals de l’escola, implicant a tot el personal en aquesta política, i tenint en compte aquelles parts interessades que poden incidir en el nostre dia a dia. Entenem que la missió d’EPC s’esdevé també la raó de ser de l’escola.

l’Escola Pia de Sabadell, com a part del Secretariat de les Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya, es compromet a participar activament en el desenvolupament i millora contínua de la qualitat del nostre centre, tenint en compte les necessitats i expectatives de la nostra comunitat educativa i els requeriments de la normativa vigent.

l’Escola Pia de Sabadell estableix les següents: MISSIÓ, VALORS, VISIÓ.

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar‐los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

La nostra visió es basa en:

 • Consolidar la implementació del SUMMEM, com a projecte d’innovació pedagògica en l’àmbit institucional en totes les etapes educatives.

 • Transformar la cultura avaluativa, a fi que aquesta esdevingui formativa, competencial i global, és a dir, que impliqui tots els agents de la comunitat educativa.

 • Enfortir la implicació de l’alumnat en la vida de l’escola i en tota la xarxa de l’Escola Pia de Catalunya.

 • Desplegar el projecte compartit en les institucions Educatives, prioritzant la formació de les famílies i el sentiment de pertinença a la comunitat de l’Escola Pia de Catalunya.

 • Integrar l’educació no formal (acollida, menjador i activitats extraescolars) dins del projecte educatiu de l’escola per a millorar l’atenció integral de l’alumnat.

I, desenvolupar totes aquelles estratègies necessàries per assolir les polítiques pròpies de la nostra escola pel quadrienni 2019/23. Consultar el PAMEM vigent: Pla anual i memòria.

La nostra escola és:

 • OBERTA. Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.

 • ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

 • INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.

 • PARTICIPATIVA. Promou la corresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

 • ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la cultura pròpia.

 • TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat.

La Planificació estratègica del centre Escola Pia de Sabadell es basa en les Polítiques aprovades en l’Assemblea General de les Escoles Pies, que té una periodicitat quadriennal a més d’en una sèrie de polítiques pròpies que el centre considera estratègiques en sí mateixes. Per tant aquesta Planificació Estratègica contempla tant les línies estratègiques principals com els objectius que l’Escola Pia Sabadell ha d’assolir. Els objectius establerts han de ser clars, concrets i avaluables i han d’estar d’acord amb tota la documentació Institucional esmentada i amb la pròpia de l’escola.

Els objectius generals de qualitat són la base per a la millora contínua a l’Escola Pia Sabadell. La Direcció de l’Organització, mitjançant la contribució del Comitè de Qualitat del Centre, estableix els objectius generals següents:

 • Garantir la implantació del SGQ per certificar ISO 9001:2015.

 • Planificació de les accions necessàries, per la gestió i planificació dels riscos i oportunitats detectats.

 • Seguiment de les propostes de millora recollides al centre.

 • Implementar i establir els canvis pertinents del procés de prevenció de riscos laborals al personal del centre (comunicació, prendre consciència, competències i recursos).

 • Realitzar el seguiment i revisió de la informació de les parts interessades al centre.

La política de qualitat es troba implantada, mantinguda al dia i comunicada a tots els membres i es revisa, com a mínim, amb periodicitat anual. La revisió d’aquests objectius s’efectua mitjançant la Revisió del Sistema per la Direcció amb les avaluacions anuals del PAMEM.

PLANIFICACIÓ

Els objectius de qualitat són la base per a la millora contínua a l’Escola Pia de Sabadell, que estableix els objectius generals següents:

 1. Garantir la implantació del SGQ per certificar ISO 9001:2015.
 2. Planificació de les accions necessàries, per la gestió i planificació dels riscos i oportunitats detectats.
 3. Seguiment de les propostes de millora recollides al centre.
 4. Implementar i establir els canvis pertinents del procés de prevenció de riscos laborals al personal del centre (comunicació, prendre consciència, competències i recursos).
 5. Realitzar el seguiment i revisió de la informació de les parts interessades al centre.

La planificació estratègica de l’Escola Pia de Sabadell es basa en les polítiques aprovades en l’Assemblea de les Institucions Educatives, que té una periodicitat quadriennal, i en les seves polítiques pròpies. Cada curs escolar s’elabora un Pla Anual on es recull la concreció dels objectius de l’Assemblea i els propis.

La revisió de l’acompliment d’aquests objectius s’efectua en les avaluacions trimestrals i anuals del PAMEM i en la Revisió del Sistema per la Direcció.

MAPA GENERAL DE PROCESSOS

CERTIFICATS

CERTIFICAT

Normativa d’aplicació: ISO 9001:2015

Número de registre certificat: 0.04.15170

Certificat de protecció de dades.