PROJECTE  INNOVAMAT

Per què innovamat?

Innovamat ofereix una mirada de les matemàtiques basada en una organització del currículum competencial, per adaptar-se al nou model d’ordenació del currículum que estableix el Departament d’Ensenyament.

Per a l’escola ha estat i és una oportunitat de reflexió guiada per millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.

Qui avala la proposta?

Aquest projecte està liderat per persones expertes en matemàtiques i  didàctica de la matemàtica, professors a la UAB i docents en actiu que avalen la proposta, com  Cecília Calvo, David Barba i Laura Morera entre d’altres.

Innovamat  acompanya amb formació i assessorament  al claustre de professors de la nostra escola en aquest procés de canvi.

Quins aspectes generals caracteritzen la proposta ?

La proposta Innovamat permet passar d’un model d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques estructurat per continguts fragmentats en temes a  ser  treballat de manera integrada. Es tracta no només d’aprendre conceptes sinó que a la vegada es desenvolupin les quatre competències matemàtiques:

 • Resolució de problemes
 • Raonament i prova
 • Connexions
 • Comunicació i representació

Com es concreta la proposta a E. Infantil?

Treballar matemàtiques a E Infantil és una oportunitat per:

 • Construir coneixement matemàtic a través de la descoberta i de la manipulació amb experiències significatives per a l’infant.
 • Estimular la curiositat, l’observació i l’exploració del món que els envolta.
 • Desenvolupar les capacitats bàsiques dels infants

S’estableixen diversitat de dinàmiques a l’aula :

 • Tallers: Per construir coneixement. A cada taller si treballa un contingut diferent. A través de la pàgina en blanc els alumnes fan el pas a l’abstracció.
 • Racons: Pràctica manipulativa que s’adapta a diferents nivells d’aprenentatge. També inclou el racó de la App que permet la pràctica digital sistemàtica, individualitzada i autoadaptativa.
 • Provocacions: permet relacionar els conceptes matemàtics amb d’altres disciplines: art, ciència, llenguatge…
 • Rutines: promouen a partir de les dinàmiques d’aula connexions amb aspectes de la vida quotidiana

Com es concreta la Proposta a E. Primària?

Treballar matemàtiques a Primària és una oportunitat per:

 • Donar més importància a l’ observació, la conversa i l’argumentació en la resolució de problemes que no pas a la instrucció de mecanismes com passava abans.
 • Fomentar el pensament matemàtic i la comprensió de conceptes.
 • Fomentar el descobriment matemàtic a partir de la manipulació amb materials diversos que estimulen la curiositat i la comprensió. A mesura que avança la proposta aquests materials es van retirant de manera progressiva per avançar cap a l’abstracció.
 • Millorar l’avaluació, doncs té en compte tot el procés i no només el resultat final.

S’estableixen diversitat de dinàmiques a l’aula:

 • Laboratori de nombres: on es treballa la numeració i el comptatge.
 • Aventures: espai on a través de diferents reptes es treballen blocs de continguts més enllà del comptatge. Estadística i atzar, espai i forma, mesures i relacions i canvi.
 • App* : Proposta autoadaptativa per l’alumnat  que de manera individualitzada practica els conceptes treballats  respectant  els diferents ritmes d’aprenentatge.

ENLLAÇOS  D’INTERÈS

En aquesta secció de la web hi trobareu diversos recursos: blog, material explicatiu del projecte i tutorials que us han de permetre no només conèixer millor la proposta, sinó també entendre algunes estratègies de comptatge que us facilitin poder ajudar els vostres fills i filles des de casa.