EDUCACIÓ EMOCIONAL

De la mateixa manera que contemplar, escoltar música, compartir,… forma part de la vida, de les coses útils del dia a dia, la recerca de la interioritat és una d’aquestes dimensions que ens ajuden a créixer amb plenitud i amb pau.
Sense deixar de banda la dimensió emocional i social que ens ajuda a crear un bon clima a l’aula, a les organitzacions,… per millorar així les relacions interpersonals.
I és per això que l’Escola Pia de Catalunya, a partir del seu Caràcter Propi, entén com una línia educativa bàsica l’educació de les dimensions emocionals, socials i interiors.
Quins objectius desenvolupa el projecte?
 • Millorar la lectura (entonació, to, veu, fluïdesa,…)
 • Compartir l’estona de lectura procurant motivar l’aprenentatge mutu.
 • Potenciar la cooperació entre els cicles d’infantil i primària.
 • Adquirir responsabilitat i compromís envers l’activitat
 • Crear contextos significatius d’aprenentatge.
 • Gaudir de l’estona de lectura compartida.
 • Llegir d’una manera clara i entenedora.
 • Posar en pràctica diferents estratègies de lectura.
 • Mostrar-se pacients i empàtics amb els companys.
Com ho treballem? 
Mitjançant diversos tipus d’activitats segons els efectes que volem aconseguir a l’aula.
 • Auto observació: auto-observar-se, tenir consciència del propi cos.
 • Respiració: respirar de forma conscient i de forma completa.
 • Visualització: representar-se mentalment objectes, escenaris o vivències per tal de millorar la imaginació i/o la voluntat.
 • Veu-parla: dissenyar i emprar afirmacions positives.
 • Relaxació: deixar anar el to muscular, adoptant una postura distesa.
 • Sentits: desenvolupar la consciència de cadascun dels sentits.
 • Postura: connectar amb un mateix mitjançant l’auto observació postural.
 • Energia: prendre consciència de la nostra energia corporal.
 • Moviment: percebre l’energia que fem servir a cada moviment.
I afavorint alhora l’assoliment de les competències emocionals definides pel GROP (Grup de Recerca i Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona)
 • Consciència emocional: capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i les dels altres.
 • Regulació emocional: capacitat per fer servir les emocions de forma apropiada. Cal ser conscients de la relació entre emoció, cognició i pensament.
 • Autonomia emocional: capacitat de la persona per respondre davant els propis actes.
 • Competència social: capacitat per mantenir bones relacions amb les altres persones
 • Habilitats de vida i benestar: inclou capacitats per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament les situacions que cada dia ens planteja la vida (personals, professionals, familiars, etc)
La implementació d’aquest projecte s’ha aconseguit dissenyant un pla de formació a mida i alhora elaborant i desenvolupant un pla que ens permet assegurar que tot l’alumnat de l’escola, des de P3 fins a Batxillerat, i des de les diferents àrees curriculars duu a terme les activitats abans esmentats.

I per saber-ne més podeu consultar la següent bibliografia i articles d’interès.