EDUCACIÓ EMOCIONAL

De la mateixa manera que contemplar, escoltar música, compartir,… forma part de la vida, de les coses útils del dia a dia, la recerca de la interioritat és una d’aquestes dimensions que ens ajuden a créixer amb plenitud i amb pau.
Sense deixar de banda la dimensió emocional i social que ens ajuda a crear un bon clima a l’aula, a les organitzacions,… per millorar així les relacions interpersonals.
I és per això que l’Escola Pia de Catalunya, a partir del seu Caràcter Propi, entén com una línia educativa bàsica l’educació de les dimensions emocionals, socials i interiors.
Per què val la pena treballar aquest projecte?  
 • Per viure de manera més reposada
 • Per millorar la dinàmica de l’aula
 • Per crear un clima més relaxat i serè
 • Per augmentar l’atenció i la concentració de l’alumnat
 • Per posar en contacte la persona amb el seu cos i les seves emocions unificant-los en un tot
 • Per comprendre més a fons la realitat que ens envolta i els altres
 • Per aprendre a relacionar-se amb les altres, sent capaç de posar-se en el seu lloc
 • Per ajudar a fer realitat l’Estil Metodològic de l’escola.
Quan ho treballem? 
 • Al començament de cada jornada, tornant del patí,… des de les diferents àrees
 • Durant els moments de desplaçaments, patis, …
 • En les convivències i sortides escolars
 • Dintre del Pla d’Acció Tutorial de cada curs
 • En les reunions dels diferents equips docents
 • En les formacions per a pares i mares
Com ho treballem? 
Mitjançant diversos tipus d’activitats segons els efectes que volem aconseguir a l’aula.
 • Auto observació: auto-observar-se, tenir consciència del propi cos.
 • Respiració: respirar de forma conscient i de forma completa.
 • Visualització: representar-se mentalment objectes, escenaris o vivències per tal de millorar la imaginació i/o la voluntat.
 • Veu-parla: dissenyar i emprar afirmacions positives.
 • Relaxació: deixar anar el to muscular, adoptant una postura distesa.
 • Sentits: desenvolupar la consciència de cadascun dels sentits.
 • Postura: connectar amb un mateix mitjançant l’auto observació postural.
 • Energia: prendre consciència de la nostra energia corporal.
 • Moviment: percebre l’energia que fem servir a cada moviment.
I afavorint alhora l’assoliment de les competències emocionals definides pel GROP (Grup de Recerca i Orientació Psicopedagògica de la Universitat de Barcelona)
 • Consciència emocional: capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i les dels altres.
 • Regulació emocional: capacitat per fer servir les emocions de forma apropiada. Cal ser conscients de la relació entre emoció, cognició i pensament.
 • Autonomia emocional: capacitat de la persona per respondre davant els propis actes.
 • Competència social: capacitat per mantenir bones relacions amb les altres persones
 • Habilitats de vida i benestar: inclou capacitats per adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar satisfactòriament les situacions que cada dia ens planteja la vida (personals, professionals, familiars, etc)
La implementació d’aquest projecte s’ha aconseguit dissenyant un pla de formació a mida i alhora elaborant i desenvolupant un pla que ens permet assegurar que tot l’alumnat de l’escola, des de P3 fins a Batxillerat, i des de les diferents àrees curriculars duu a terme les activitats abans esmentats.

I per saber-ne més podeu consultar la següent bibliografia i articles d’interès.