La Persona

L’Escola Pia de Catalunya entén la persona com:
 1. un ésser cridat a la major plenitud humana, que pot sentir-se atret per un Tu que el transcendeix i que és copsat com a font de vida i de sentit, a qui els creients solen anomenar “Déu”, i que els cristians vinculen estretament a la figura de Jesús de Natzaret.
 2. un ésser obert, receptiu a valors que el fan possible com a persona,tant als que ha rebut en herència com als que pot descobrir i desvetllar en ell mateix i en els altres.
 3. un ésser que es fa a si mateix per la maduració en la seva interioritat i en diàleg amb el que l’envolta, un ésser en procés, no fixat ni determinat per endavant, que s’allibera de tot el que li pot ser obstacle per a una vida personal i col·lectiva plena.
 4. un ésser fet per a la relació, que tan sols es realitza plenament en comunió amb els altres.
 5. un ésser orientat, capaç de trobar un sentit a la seva vida, que millora l’entorn en què viu quan, assumint els deures que es deriven de la seva condició humana, defensa els drets de persones i pobles i aporta la seva vida com un servei per a la vida de tothom.
 6. un ésser històric, és a dir, fidel al seu temps i arrelat al seu món i, concretament a Catalunya, el nostre país.

L’Educació

L’Escola Pia de Catalunya entén l’educació com un procés permanent de creixement que desenvolupa de manera progressiva i harmònica totes les capacitats (físiques, espirituals, intel·lectuals i afectives) de la persona, en ordre a la seva maduresa i a la seva participació en la vida social i en la humanització del món en què viu. Per això, treballa per aconseguir que els educands esdeviguin:
 1. persones plenes de vida, una vida experimentada com a bona notícia gràcies a la inspiració cristiana, una vida que es pot descobrir, aprofundir, compartir i celebrar en comunitat.
 2. persones responsables de la seva pròpia vida i que es preocupen per la dels altres i també pel medi on viuen, d’acord amb el compromís ètic que brolla de l’evangeli.
 3. persones amb criteri propi per comprendre i fer-se càrrec de la realitat que els envolta gràcies al progrés cultural, social, científic i tècnic.
 4. persones reflexives i madures que coneixen les seves capacitats i limitacions, amb gust per la descoberta i per créixer de manera harmònica i realista.
 5. persones autònomes i lliures protagonistes de la seva pròpia formació permanent.
 6. persones sociables i respectuoses capaces d’estimar la cultura pròpia i de valorar l’aliena i tot allò que dignifica la persona.
 7. persones participatives, altruistes i creatives, capaces de perdonar i de rectificar, disposades a aportar elements de millora a la societat amb el seu diàleg crític i respectuós.

L’Estil

L’Escola Pia de Catalunya ha anat forjant un estil educatiu propi, que es caracteritza per:
 1. la convicció que l’educació és un bé de primer ordre al qual tenen dret totes les persones, i que cal una opció preferent a favor dels qui n’estan exclosos.
 2. una acció educativa integrada entre cultura i recerca de sentit a partir de l’evangeli, que abasta totes les capacitats de la persona, expressada tradicionalment pel lema pietat i lletres.
 3. un sentit pràctic perquè l’educació prepari per a la vida en tots els aspectes.
 4. un respecte profund a la persona de l’educand, a la seva llibertat, creences i autonomia.
 5. unes ganes de viure i una manera de fer positiva i plena de confiança.
 6. uns equips d’educadors convençuts i preparats que aporten un testimoniatge viu, coherent i joiós.
 7. una voluntat constant de renovació pedagògica que es manifesta en la innovació i millora permanent de la metodologia i de l’organització.
 8. un esforç d’unitat i coherència de l’acció educativa en els diversos àmbits de la vida dels educands, en col·laboració amb altres agents socials i educatius.
 9. unes relacions properes i cordials entre tots els membres de la comunitat educativa.
 10. una col·laboració estreta amb els pares i mares, primers responsables de l’educació dels seus fills i filles.

Les Institucions

L’Escola Pia de Catalunya, inspirant-se en una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, entén les seves institucions educatives com a llocs de creixement integral dels educands, on es poden preparar per participar activament en la transformació de la societat. Per això:
 1. vol assolir el dret universal a l’educació lluitant contra qualsevol discriminació i, per la seva vocació de servei públic, s’acull a acords amb l’Administració que ho facilitin.
 2. presenta una opció educativa que moltes famílies desitgen expressament i l’ofereix també a totes les famílies que volen educar-hi els seus fills i filles.
 3. ofereix una proposta engrescadora de vida inspirada en l’evangeli i en comunió amb les comunitats aplegades en l’Església i en diàleg obert i constructiu amb altres propostes de vida.
 4. promou una comunitat entre tots els estaments que integren la institució educativa.
 5. s’insereix en la realitat sociocultural de Catalunya i s’obre al món com a casa de tots.
 6. dialoga i es relaciona amb l’entorn i treballa en xarxa amb qualsevol institució que tingui finalitats similars.
 7. se sent corresponsable i solidària amb les altres institucions educatives, en el marc del pluralisme que caracteritza la nostra societat.
 8. compta amb equips de persones motivades i competents per oferir una educació de qualitat i coherent amb aquest Caràcter Propi i amb l’Estil Metodològic de l’Escola Pia.
 9. col·labora amb els pares i mares dels educands i busca el seu suport i compromís.
La Comunitat
L’Escola Pia de Catalunya creu que educar, des de la perspectiva de l’esperit de l’evangeli, exigeix que totes les persones que formen part d’una institució educativa arribin a ser una veritable comunitat, per la seva participació i coherència i per la seva presència mútua. Per això:
 1. vol que els educands siguin protagonistes de la seva educació i els confia nivells de responsabilitat adequats a la seva capacitat perquè intervinguin activament en la vida de la institució.
 2. tria els equips humans d’educadors i col·laboradors i els proporciona les condicions adients per fer el seu treball i mitjans adequats de formació.
 3. busca la implicació dels pares i mares en l’educació dels seus fills i filles i necessita el seu suport indispensable.
 4. fomenta la coresponsabilitat i vetlla per l’actualització del projecte educatiu.
 5. garanteix els drets i deures dels estaments i persones, a través de les normatives oportunes, i coordina la seva cooperació en l’acció educativa.
 6. té el seu propi projecte educatiu respectuós amb els educands, que requereix la participació de tota la comunitat educativa, i per això té interès a donar-lo a conèixer clarament.
 7. garanteix la coherència, continuïtat i qualitat de l’educació que ofereix en les seves institucions educatives, pel fet de ser-ne la Institució Titular.
 8. confia en l’equip directiu de cada institució perquè el seu projecte educatiu s’assoleixi i es millori amb la col·laboració de tota la comunitat educativa.

L’Organització

L’Escola Pia de Catalunya, orde religiós fundat en el segle XVII, és l’Entitat Titular de les seves Institucions Educatives. El seu representant legal és el P. Provincial. Per a una millor coordinació i solidaritat entre totes les seves Institucions Educatives, per afavorir la viabilitat, la coresponsabilitat i la integració de totes elles, per aprofitar les capacitats i recursos de cada persona i institució en bé del conjunt, a través d’una organització racional comuna, s’ha dotat de la següent estructura organitzativa:
 1. El Secretariat de les Institucions Educatives és el conjunt d’institucions educatives de l’Escola Pia de Catalunya.
 2. L’Assemblea de les Institucions Educatives és el seu òrgan màxim de representació, que es reuneix cada quatre anys per avaluar el grau d’acompliment de l’Assemblea anterior i per aprovar les polítiques i els objectius comuns per al quadrienni següent. El Consell de les Institucions Educatives és un òrgan consultiu que actua com una permanent de l’Assemblea.
 3. El Secretari General, ajudat per l’Equip de Gestió, s’encarrega d’impulsar i vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea, proposa plans d’actuació per al conjunt i coordina l’acció de les institucions educatives.
 4. L’Equip Directiu de cada institució educativa, vetlla per ella solidàriament amb tot el conjunt.

L’Ideal

L’Escola Pia de Catalunya presenta el Caràcter Propi de les seves Institucions Educatives, però és ben conscient que aquest ideal educatiu ha d’esdevenir real gràcies a la seva assumpció per part de tots els membres de la comunitat educativa, i a la seva col·laboració per dur-lo a terme. Això s’aconsegueix:

1. quan els educands:

 • se senten protagonistes de la seva educació i se’n responsabilitzen.
 • s’identifiquen amb aquesta proposta educativa que reflecteix el tipus de persona que volem.
 • exigeixen coherència als educadors per no quedar decebuts en les seves legítimes expectatives.

2. quan els pares i mares:

 • fan seva aquesta proposta educativa perquè hi sintonitzen o l’accepten, i la trien voluntàriament.
 • quan tenen present que l’ideal educatiu es fa realitat en el dia a dia i col·laboren per mantenir la coherència entre la família i la institució educativa.

3. quan els equips humans d’educadors i col·laboradors:

 • prenen com a seva aquesta proposta educativa i malden per portar-la a la pràctica en el ser i el fer de la institució.
 • quan contribueixen a crear un ambient educatiu en l’entitat.
 • quan fan seu l’esperit de Josep Calassanç i, cadascú des del seu lloc, són persones:
 • educadores convençudes
 • cooperadores de la veritat que neix en cada educand
 • entusiastes de la promoció de la persona i que treballen en equip
 • homes i dones que, des de la seva autenticitat i humanitat, esdevenen testimonis vius oferts als educands.