Entre les actuacions de caràcter socioeducatiu que porta a terme cada any l’Ajuntament de Sabadell, us informem de la convocatòria d’ajuts de menjador escolar per al curs 2024-2025. És una mesura de suport a les famílies, que forma part d’una política que té la voluntat d’afavorir la inclusió social i l’accés equitatiu als recursos educatius, especialment adreçada a infants i joves en situacions de vulnerabilitat econòmica.

La convocatòria d’ajuts de menjador escolar és del Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Sabadell actua com a entitat col·laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts. El departament d’Educació de la Generalitat és qui estableix els criteris per a l’atorgament d’aquests ajuts pel curs vinent i el Consell Comarcal n’aprova les bases per a la convocatòria.

També us informem que el tràmit de la sol·licitud no estarà actiu fins al dia 15 d’abril, que s’inicia el període de presentació de sol·licituds, i finalitzarà el 10 de maig.

BEQUES NEE CURS 2024-25

Us comuniquem que s’ha publicat al BOE la Resolució de 12 d’abril de 2024, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es convoca els ajuts per alumnes amb necessitats educatives especials pel curs 2024-2025.

Us facilitem l’enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2024/04/19/pdfs/BOE-B-2024-14197.pdf

El termini de presentació és des del dia 30 d’abril de 2024 fins al 13 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

D’acord amb la convocatòria, les beques s’han de sol·licitar on-line, i en cas de tenir problemes informàtics, es podran fer en paper adjuntant la següent documentació: fotocopies DNI/NIE, carnet de família nombrosa i número del compte corrent a nom de l’alumne.

El Full B de les beques, sempre ha d’estar signat i segellat per l’EAP, sigui quin sigui el tipus de necessitat, fins i tot si no en té s’ha de certificar “Cap de les anteriors”, i si és així, s’entendrà que no té cap tipus de necessitat, per tant es denegarà. Així mateix, s’ha d’informar correctament el Certificat A, on consten els ajuts a sol·licitar.

Teniu en compte que:

  • Les beques han d’anar sempre a nom de l’alumne, tot i ser menor d’edat.
  • Ha de constar el correu electrònic i mòbil de la família a la sol·licitud.
  • L’alumne ha de tenir DNI o NIE i compte corrent, on ha de constar com a titular o cotitular, en cas de no tenir DNI/NIE s’ha d’autoritzar el centre educatiu a rebre el pagament de la beca.
  • Si l’alumne té TEA, s’ha d’adjuntar l’informe mèdic.
  • Recordeu que aquestes beques son incompatibles amb les beques de la convocatòria general per estudis postobligatoris.