Vademècum Món laboral

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
ESTADES EN EMPRESA

 
Aquestes dues àrees es coordines en part teòrica (50%) i part pràctica (50%)

Criteris d'avaluació trimestral

Conceptes        40%
Procediments   40%
Actitud             20%
 
L'alumne aprovarà si feta la mitjana aritmètica arriba a 5. En cas de que la mitjana aritmètica sigui d'entre 4,7 i 4,9, aquesta nota  podrà arribar al 5 sempre i quan la part procedimental del trimestre estigui aprovada. Es tindrà també en compte la progressió individual de l'alumne.

A partir de la cinquena falta ortogràfica, el professor restarà  -0,1p. fins un màxim de  2 punts.

Criteris de recuperació trimestral

Si un alumne no arriba a la mitjana aritmètica de 5, ha d'anar obligatòriament a un examen de recuperació trimestral. La nota màxima d'aquesta recuperació serà de 5.

Criteris d'avaluació de curs

Per comptabilitzar la nota final de curs, el professor realitzarà la mitjana aritmètica dels corresponents trimestres. L'alumne aprovarà si la mitjana aritmètica arriba  a 5. Sempre es tindrà en compte la progressió individual de l'alumne.

Criteris de recuperació de  curs 

Un alumne haurà d'anar a prova   extraordinària si feta la mitjana aritmètica dels corresponents trimestres no dóna 5.
La nota màxima d'aquesta prova extraordinària serà 5.

Criteris d'avaluació de les Estades en empresa

Es tracta de 70 hores de pràctica en empreses que treballen sota els criteris d’avaluació de l’escola.

Avaluació del tutor a l’empresa:           40%
Avaluació del tutor docent a l’escola:   20%
Memòria final:                                    40%