Vademècum Ciències

BIOLOGIA
CIÈNCIES DEL MÓN CONTEMPORANI
DIBUIX TÈCNIC
ECONOMIA
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESA
ELECTROTÈCNIA
FÍSICA
INFORMÀTICA
MATEMÀTIQUES
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS
QUÍMICA
TECNOLOGIA INDUSTRIAL
CTMA
 

 

Criteris d’avaluació trimestral

Els % de procediments i conceptes els marca cada assignatura.

L’actitud no fa mitjana si no estan aprovats  els conceptes o els procediments. Si comptabilitza, el % pot ser des del 10% fins a un 20%,  segons criteri del professor.

L’aprovat  de trimestre està en el 5,0. Exceptuant els casos en que l’assignatura no estigui aprovada, a partir de les 8 dècimes, al butlletí hi constarà el nombre enter superior, tot i que per calcular la nota de final de curs s’utilitzarà la nota amb els decimals de cada trimestre.

Criteris d’avaluació de curs

La nota final de l’assignatura surt de la mitjana dels tres trimestres i com a mínim ha de ser de 5. La mitjana es farà sempre i quan no hi hagi dos trimestres amb una nota inferior a 4.

El càlcul es fa amb la nota amb un decimal de cada trimestre.

Criteris de recuperació trimestral

Hi ha un examen de recuperació després de cada trimestre. Si s’aprova l’examen, la nota del trimestre serà de 5. Si es suspèn, queda la nota del trimestre i no la de l’examen de recuperació.

Criteris de recuperació de curs

Pels alumnes que no han aprovat el curs hi ha una prova final de curs. Aquesta prova és global, independentment  dels trimestres suspesos i per superar-la cal com a mínim arribar al 5.

Criteris específics de Ciències del Món Contemporani

Els alumnes treballaran per projectes. Un requisit imprescindible per superar l'assignatura és aprovar l'actitud amb un 5 o més; en cas de no ser així, hauran de fer un examen de recuperació trimestral. Els percentatges dels diferents continguts de l'àrea són: 25% de procediments, 25% de conceptes i 50% d'actitud.