Vademècum Arts

DIBUIX ARTÍSTIC 
DISSENY 
VOLUM 

Criteris d’avaluació trimestral 

Les assignatures de disseny, dibuix artístic i de volum ponderen la nota de cada trimestre de la següent manera: conceptes 40%, procediments 50%, actitud 10% 

Se superarà el trimestre amb una nota mínima de 5 i les faltes d’ortografia restaran 0,1 fins un màxim de 2 punts 

L’alumne no podrà passar de curs si no ha superat els tres trimestres i si la nota mitjana és inferior a 5

Criteris de recuperació del trimestre  

Si l'alumne no arriba a la mitjana aritmètica de 5 a cada un dels tres trimestres, obligatòriament haurà de presentar-se a un examen per superar el trimestre, sent la nota màxima d’aquesta recuperació un 5. 
Les faltes d’ortografia restaran 0,1 fins un màxim de 2 punts 

Criteris d’avaluació de curs 

Per obtenir la nota final de cada curs de batxillerat, la professora tindrà en compte la nota obtinguda als tres trimestres. L'alumne aprovarà l'assignatura si la seva nota final és igual o superior a 5. 

L’alumne no podrà passar de curs si no ha superat els tres trimestres i si la nota mitjana és inferior a 5

Criteris de recuperació de curs 

L’alumne que no hagi aprovat el curs amb els mecanismes ordinaris podrà presentar-se al setembre (primer de batxillerat), i al juny (segon de batxillerat) a una prova extraordinària per superar la matèria del curs. 

Criteris d’avaluació de batxillerat 

Per obtenir la nota final del curs, la professora de la matèria realitzarà la mitjana aritmètica dels tres trimestres que haurà de superar el 5.