Matèries Batxillerat


Tots els alumnes de batxillerat, independentment de la modalitat triada, han de cursar cadascuna de les matèries que apareixen en la taula següent, acompanyades del nombre d'hores setmanals que se li dedicaran (feu clic a les imatges per veure-les més grans)

L'alumne ha de cursar, com a mínim, tres matèries de modalitat en cadascun dels dos cursos del batxillerat. D'aquestes sis matèries, un mínim de cinc han de correspondre a la modalitat escollida.

Cada alumne/a ha de triar  obligatòriament la matèria en negreta de la seva modalitat (matèria comuna d'opció) i com a mínim dues matèries més de la seva modalitat que no estiguin en cursiva.


Primer curs de batxillerat


Segon curs de batxillerat