Vademècum Llengües estrangeres

LLENGUA ANGLESA
LLENGUA FRANCESA


Objectius

 
Assolir els objectius curriculars de l’àrea. 

Criteris d’avaluació

La nota de cada trimestre es pondera de la següent manera:

Procediments (80%) i Actitud (20%)

L’Actitud és comptabilitzarà sempre i quan els conceptes i els procediments estiguin aprovats.
Per aprovar el trimestre cal un cinc.

Criteris de recuperació de trimestre

Si un alumne suspèn un trimestre cal que faci la corresponent recuperació. Les recuperacions es faran cada trimestre. La nota de la recuperació constarà com a nota final del trimestre i serà com a màxim un cinc.

Criteris de recuperació de curs

L’assignatura estarà aprovada si la mitjana dels tres trimestres és com a mínim un cinc i es valorarà la progressió de cada alumne, és imprescindible aprovar el tercer trimestre. En cas contrari cal fer una prova de final de curs.

Prova final

La prova final avalua els continguts treballats al llarg del curs. Cal un cinc per superar-la, tanmateix aquesta és la nota màxima d’aquesta recuperació