Vademècum Educació física

El vademècum d'educació física queda resumit en aquests quadres:

ACLARACIONS
  • S'ha de superar un mínim de 2 dels 3 continguts (C/P/A) per a aprovar l'assignatura
  • La nota d'actitud surt de: Objectiva (30%) / Subjectiva (25%) / Equip (35%) / Classe (10%)
  • Els percentatges per trimestres únicament ens dona la nota del trimestre, però la nota final de curs té uns percentatges diferents i són els vàlids
  • Dels treballs d'alimentació i condició física, és obligatori fer-ne un dels dos. També hi ha l'opció de fer els dos treballs en un i la puntuació serà sobre 12 i no sobre 10 (el percentatge de procediments i conceptes sumarà 120 i no 100 si es tria aquesta darrera opció)
Recuperacions trimestrals
  • L'alumne/a optarà a repetir les proves no superades i la nota obtinguda (si és major) serà la vàlida per a fer les mitjanes
  • La repetició del treball d'alimentació o condició física s'ha de pactar amb el professor i únicament tindrà una nota màxima de 5
  • El treball de la classe pràctica comporta una part escrita i l'altra part pràctica, que és obligatòria. En cas de no fer-se el professor buscaria alguna opció de recuperació
  • L'actitud no és recuperable
Recuperacions final de curs

  • El professor valorarà la seva situació i establirà els mecanismes de recuperació que cregui oportuns
  • La nota de recuperació (si s'aconsegueix) serà únicament de 5