Vademècum Ciències socials

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
FILOSOFIA I CIUTADANIA
RELIGIÓ
GEOGRAFIA
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
PSICOLOGIA i SOCIOLOGIA
HISTÒRIA DE L’ART

HISTÒRIA I FONAMENTS DE LES ARTS 
CULTURA AUDIOVISUAL
 

Criteris d’avaluació trimestral.

1r i 2n de Batxillerat: conceptes 45%, procediments 45%, actitud 10%.

Les assignatures de filosofia i religió agrupen la part conceptual i procedimental en un mateix examen i equival a un 90 % de la nota, l’actitud val un 10 %.

Per comptabilitzar la nota de cada trimestre, es tindran en compte els decimals. L’alumne aprovarà si feta la mitjana aritmètica arriba al 5.

Les faltes d’ortografia restaran 0.1 fins un màxim de 2 punts.

Criteris de recuperació trimestral.

Si l'alumne no arriba a la mitjana aritmètica de 5 a cada un dels tres trimestres, ha d’anar obligatòriament a un examen de recuperació trimestral.

La nota màxima d’aquesta recuperació serà un 5.

Criteris d’avaluació de curs.

Per comptabilitzar la nota final de cada curs de batxillerat, el professor realitzarà la mitjana aritmètica dels corresponents trimestres tenint en compte els decimals, sempre i quan els trimestres estiguin aprovats.

Criteris de recuperació de curs.

Si l'alumne no aprova el curs amb els mecanismes ordinaris establerts, podrà fer una prova extraordinària de recuperació de curs al Setembre (1er de batxillerat), i al Juny (2on de batxillerat).

Criteris d’avaluació de batxillerat

Per comptabilitzar la nota final de cada curs de batxillerat, el professor realitzarà la mitjana aritmètica de tots els trimestres i tindrà en compte l’evolució de l’alumne per posar el nombre enter.