Vademècum Llengües

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
LITERATURA CATALANA
LITERATURA UNIVERSAL
LITERATURA CASTELLANA
LLATÍCriteris d’avaluació trimestral

1r i 2n Batxillerat: conceptes 45%, procediments 45%, actitud 10%

Llatí


1r Batxillerat: conceptes 30%, procediments 60%, actitud 10%
2n Batxillerat: conceptes 45%, procediments 45%, actitud 10%

Criteris d’avaluació de curs

Per comptabilitzar la nota dels tres trimestres, es tindran en compte els decimals. L’alumne aprovarà si, feta la mitjana aritmètica (sempre i quan hi hagi un màxim d’un trimestre suspès), arriba al 5. Es tindrà en compte sempre la progressió de l’alumne.

A partir de les 7 dècimes, al butlletí hi constarà el nombre enter superior (exemple: 6,7, constarà com un 7 però es farà la mitjana amb els decimals).

Criteris d’avaluació de Batxillerat

Per comptabilitzar la nota dels sis trimestres, es tindran en compte els decimals. L’alumne aprovarà si, feta la mitjana aritmètica arriba al 5. Es tindrà en compte sempre la progressió de l’alumne.

La nota final del cicle serà la mitjana aritmètica de les dues notes globals de curs, la de 1r i la de 2n. Es tindran en compte els decimals.

Criteris de recuperació trimestral

L’alumne que hagi suspès un trimestre tindrà l’oportunitat de superar un examen de recuperació si assoleix una nota mínima de 5. En cas que l’alumne aprovi, la nota serà sempre d’un 5.

Criteris de recuperació de curs

L’alumne/a que hagi suspès el primer curs tindrà l’oportunitat de superar una Prova Extraordinària el mes de setembre. En cas que l’alumne aprovi, la nota serà sempre un 5.

L'alumne/a que hagi suspès el segon curs haurà de fer una prova de recuperació en la data establerta del mes de juny que consistirà en una prova de simulació de selectivitat i preguntes sobre les lectures obligatòries de segon curs.

Correcció ortogràfica, morfològica, sintàctica i gramatical

Els alumnes de Batxillerat han de tenir un domini de la llengua que els permeti l’expressió adequada en els seus escrits. És per això que:

 • Si l’alumne fa més de 10 faltes d’ortografia, expressió o puntuació en un treball realitzat a casa, el suspendrà amb una nota màxima de 4.
 • Les faltes d’ortografia, expressió o puntuació en les proves escrites realitzades a l'aula baixaran 0,1 punts.
Avaluació de l’actitud

Es tindran en compte els següents factors:
 • Presentació de treballs dins dels terminis establerts
 • Escoltar i tenir una actitud activa a la classe
 • Treballar a l’aula
 • Autonomia
 • Participació a classe
 • Preguntar en cas de dubte
 • Portar el material
 • Puntualitat
 • Dossier al dia i ben presentat