Ensenyament musical

Trets bàsics 

Des del 1997, la nostra escola té consolidat un projecte d'ensenyament musical integrat que aconsegueix integrar els continguts musicals dins l'horari lectiu. Aquest projecte abasta des de 1r de primària fins a 4t d'ESO.

Els objectius principals són:

 • Integrar l'educació musical dins del currículum lectiu i oferir els estudis de música en un horari pràcticament equivalent al de l'alumnat que no segueix aquesta opció
 • En acabar la primària, assolir el nivell elemental en llenguatge musical i en instrument.
 • En acabar l'ESO, assolir el nivell de primer cicle de grau mitjà en llenguatge musical i en instrument.
 • Aconseguir que la música sigui considerada com una disciplina més del currículum, treballada amb el mateix interès que la resta d'àrees.
 • Garantir el correcte assoliment dels continguts propis de les dues etapes.
Continguts

Els alumnes que trien aquesta opció cursen els continguts següents:
 • Llenguatge musical
 • Instrument
 • Segon instrument (a partir de 1r d'ESO)
 • Cant coral
 • Conjunt instrumental 
 • Combo
 • Música de cambra
 Didàctica i valors del projecte

Totes les classes d'instrument són individuals. Les hores de llenguatge musical es fan en grups reduïts, d'un màxim de dotze persones.
A l'escola volem que les hores dedicades a l'ensenyament musical tinguin un enfocament a la vegada rigorós i lúdic. El nostre objectiu no està centrat a formar futurs professionals de la música, als quals no donem l'esquena, sinó a presentar la música de manera amena com a mitjà d'expressió.

L'ensenyament de la música a la nostra escola empra les tecnologies i treballa tant repertori clàssic com modern. A més, inclou la creació de combos en què l'alumnat pot executar les obres musicals que triï, sota la supervisió d'un docent de l'escola.

Entenem que el projecte musical no exclou altres iniciatives de millora didàctica (projectes d'aprenentatge de la llengua anglesa, projectes de millora o innovació), amb el valor afegit que els estudis de música tenen una influència positiva sobre el rendiment en la resta de matèries. L'alumnat que cursa estudis de música integrats obté millors resultats competencials globals en les proves de competències bàsiques fetes a sisè de primària i a quart de secundària.

Recursos materials i organització horària. 

Per a poder oferir els estudis de l'ensenyament musical, l'escola disposa d'un edifici annex perfectament habilitat i de nova construcció, inaugurat el curs 2007-2008. Aquest edifici disposa d'aules modulars per als grups de llenguatge musical i de bucs individuals per a les classes d'instrument. Tots els espais d'aquest edifici estan aïllats acústicament. Per descomptat, els ensenyants i els alumnes dels estudis musicals poden també fer ús de la resta de les instal·lacions escolars sempre que ho desitgin.

A les instal·lacions de l'escola de música, es custodien aquells instruments més feixucs o de mal portar (bateria, piano, amplificadors...). Aquestes instal·lacions tenen accés independent de la resta de l'escola, cosa que en facilita l'ús tant dintre com fora de l'horari lectiu i permet oferir els estudis de música també com a activitat extraescolar.

Per facilitar l'accés de les famílies als instruments musicals, l'escola disposa d'un banc i un servei de lloguer d'instruments. Aquest banc està format per més de 80 instruments llogats a les famílies i al voltant de 50 més en dipòsit a les instal·lacions escolars. Aquest fet és especialment rellevant en els anomenats instruments de creixement. El lloguer és amb opció de compra i, si l'alumne/a decideix quedar-se'l, se li descompta del seu preu de venda l'import dels lloguers pagats fins aleshores. En el moment en què una família abona prou quantitat de quotes de lloguer passa de manera automàtica a ser propietària de l'instrument llogat. Els alumnes poden guardar el seu instrument dins de l'escola en armariets tancats.

Totes les hores de llenguatge musical, així com les de cant coral i conjunt instrumental de primària es fan dins del seu horari lectiu. Per poder fer l'hora d'instrument cal recórrer a l'horari extraescolar, que en molts casos i si la família així ho demana, es podrà dur a terme a la franja del migdia. L'escola destina una persona a coordinar aquests espais i una altra a acompanyar l'alumnat més jove durant aquesta franja de migdia fins a l'espai on es duen a terme les sessions d'instrument.

L'alumnat de l'ESO duu a terme les hores de llenguatge musical dins del seu horari lectiu. Les hores de conjunt instrumental i de cant coral, les fan els dimecres a la tarda, de 15:30 a 17:30, en una franja que, si bé és lectiva, a l'etapa de secundària no es destina a la docència. Les hores corresponents a l'estudi dels dos instruments s'inclouen en la franja extraescolar, tant de migdia com de tarda, a petició de la família.